Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de relatie tussen Webcube CommV, met adres Eindhovenlaan 20 te 3500 Hasselt, en met ondernemingsnummer 0768.586.131 (hierna: ‘Webcube’) en de klant (hierna: de ‘Opdrachtgever’). Zij gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. In dat laatste geval behouden deze algemene voorwaarden hun aanvullende werking.

2. De taak die de Opdrachtgever aan Webcube verleent, heeft betrekking op grafische vormgeving in de meest ruimte zin, zoals onder meer het ontwerp van website, webshop, logo’s, drukwerk, visuals, huisstijlen, illustraties en webdesign. Webcube heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst beroep te doen op derden, zoals onder meer webdesigners, drukkerijen, webhosting bedrijven, fotografen, copywriters of andere grafische vormgevers. Webcube heeft het recht om die kosten rechtstreeks door te rekenen worden aan de Opdrachtgever.

3. Nadat de Opdrachtgever op gedetailleerde wijze heeft meegedeeld welke diensten hij verwacht van Webcube (en desgevallend het aantal), zal op basis daarvan een offerte opgesteld worden. Deze offertes zijn strikt persoonlijk en ten alle tijden herroepbaar. Zij zijn slechts geldig gedurende 1 maand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Offertes worden afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt door de Opdrachtgever en gelden slechts voor zover de verstrekte gegevens actueel, correct en volledig zijn. Opgegeven prijzen zijn steeds in Euro en exclusief belastingen, taksen en kosten, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Offertes zijn, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief extra werkzaamheden, d.i. alle werken die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de offerte en bijzondere kosten (zoals bijvoorbeeld kosten voor drukwerk, hosting, aankoop domeinnaam en beheer website en bijhorende plug-ins).

4. De offerte dient door de Opdrachtgever (duidelijk en ondubbelzinnig) schriftelijk te worden bevestigd aan Webcube op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Pas nadat Webcube deze schriftelijke bevestiging ook nog eens zelf bevestigd heeft, komt er in hoofde van Webcube een bindende overeenkomst tot stand. Desalniettemin kan de totstandkoming van de overeenkomst ook blijken uit de vrijwillige uitvoering ervan door Webcube. Elke annulering door de Opdrachtgever dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Webcube. In geval van dergelijke aanvaarding is de Opdrachtgever, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de betreffende overeenkomst, tenzij Webcube een hogere schade aantoont. Wijzigingen inzake de overeenkomst dienen door partijen steeds schriftelijk (of per e-mail) te worden meegedeeld (al dan niet per e-mail) en dienen door de wederpartij aanvaard te worden.

5. Uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief en een overschrijding kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens Webcube. Uitvoeringstermijnen lopen in elk geval slechts vanaf de dag dat Webcube de overeenkomst schriftelijk bevestigd heeft én de Opdrachtgever het desgevallend gevraagde voorschot heeft betaald én Webcube alle gegevens heeft ontvangen noodzakelijk voor de volledige uitvoering van de opdracht.
Uitvoeringstermijnen worden steeds verlengd met een redelijke termijn nodig voor het uitvoeren van extra werkzaamheden.

6. Na bevestiging van de overeenkomst zal Webcube één of meerdere ontwerpen aanleveren , die aan de Opdrachtgever per e-mail of bericht worden overgemaakt met het oog op controle, nazicht en bespreking. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om zo spoedig mogelijk (en binnen een termijn van 14 dagen) zijn bemerkingen of goedkeuring schriftelijk (of per e-mail/bericht) te laten geworden. Vanaf het ogenblik dat er een akkoord bestaat over het ontwerp, kan er op verzoek van de Opdrachtgever één (of meerdere) proefdruk(ken) aangevraagd worden (op kosten van de Opdrachtgever).

7. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe het ontwerp en de eventuele proefdruk grondig na te kijken en zijn bemerkingen zo gedetailleerd mogelijk over te maken. Zodra er een akkoord bestaat tussen de Opdrachtgever en Webcube omtrent het ontwerp en de wijze van bedrukking, zal Webcube het ontwerp verder finaliseren met het oog op een definitief ontwerp. Vanaf dat ogenblik is de Opdrachtgever gehouden de kosten van de derde te betalen (onverminderd de factuur van Webcube) en zijn aanpassingen of een herroeping niet meer mogelijk voor het definitieve ontwerp. De drukwerken zullen afgeleverd worden binnen de termijn die daarvoor nodig is. Webcube kan niet verantwoordelijk worden geacht voor eventuele fouten die zijn ontstaan naar aanleiding van het drukwerk, het uitvoeren van het ontwerp of de laattijdige levering ervan.

8. Na ontvangst van het drukwerk of oplevering van de opdracht, stelt de Opdrachtgever Webcube op straffe van verval schriftelijk (of per e-mail) in kennis van elke klacht met betrekking tot de uitvoering der werken (alsmede het drukwerk) binnen een termijn van 10 werkdagen nadat de Opdrachtgever kennis heeft genomen van de aanleiding van deze klacht of redelijkerwijze kennis had moeten nemen. Na ontvangst van de klacht zal Webcube samen met de Opdrachtgever bespreken welke wijzigingen eventueel aangebracht kunnen worden. De Opdrachtgever aanvaardt dat een tweede druk ook dubbele kosten met zich meebrengt (onverminderd eventuele extra werkzaamheden van Webcube).

9. Webcube is gerechtigd om voor aanvang van de werken (of drukwerken) één of meerdere voorschotten te vragen. Facturen van derden worden onmiddellijk aan de Opdrachtgever overgemaakt (bv. drukkerij) en de Opdrachtgever verbindt zich ertoe deze binnen de voorziene vervaldatum te betalen.

10. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar binnen 15 (vijftien) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 8% (per jaar), en een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% (tien percent) op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van EUR 100,00 (honderd euro). Bovendien is Webcube gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning (hierna ‘herinneringskosten’ genoemd) aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Webcube te voldoen, kan Webcube de uitvoering van de overeenkomst met de klant opschorten tot alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten. Facturen mogen niet overgedragen of gecompenseerd worden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Webcube.

11. Webcube behoudt zich het recht voor om ten alle tijden (na ingebrekestelling) zijn verbintenissen op te schorten wanneer de Opdrachtgever zijn (betalings-)verbintenissen niet tijdig en/of niet correct naleeft of wanneer de solvabiliteit van de Opdrachtgever in het gedrang is.

12. De ontwerpen die Webcube aflevert (in welke vorm dan ook) aan de Opdrachtgever blijven ten allen tijde de intellectuele eigendom van Webcube. De Opdrachtgever verwerft enkel een gebruikerslicentie om het ontwerp te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het bestemd is (zoals voorafgaandelijk aan Webcube meegedeeld). Deze gebruikerslicentie kan door Webcube ten allen tijde aan bijzondere voorwaarden onderworpen worden. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om (zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Webcube) deze ontwerpen te verspreiden, te verkopen, sublicenties verlenen dan wel te gebruiken voor andere doeleinden omschreven in de opdrachtomschrijving. Anderzijds geeft de Opdrachtgever wel toestemming aan Webcube om het ontwerp te gebruiken en te publiceren voor commerciële doeleinden.

13. Webcube kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het ontwerp wanneer dit ontwerp voorafgaand aan de Opdrachtgever werd overgemaakt met het oog op nazicht en controle of eventuele inbreuken op andermans intellectuele rechten. Daarnaast is Webcube evenmin aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste gegevens verstrekt door de Opdrachtgever. In geval van aansprakelijkheid van Webcube is deze steeds beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de werken, de kosteloze vervanging of het kosteloze herstel van de uitgevoerde werken. Webcube is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade (zoals bv. gederfde winst), d.i. andere schade dan deze aan de uitgevoerde werken en dewelke betrekking heeft op het opnieuw uitvoeren, de vervanging of het herstel van de uitgevoerde werken. De aansprakelijkheid van Webcube is hoe dan ook beperkt tot het bedrag van de factuur.

14. In geval van overmacht kunnen partijen tijdelijk of permanent bevrijd zijn hun verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen de partijen hun verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van partijen die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert, zoals onder meer doch niet beperkt tot onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of niet-tijdige
levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

15. Webcube mag haar naam vermelden op de website of het drukwerk van de Opdrachtgever en is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de uitvoerde werken met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever.

16. Webcube verzamelt de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens met het oog op het uitvoeren van de opdracht en voor informatie- of promotiecampagnes van Webcube. Deze gegevens worden enkel verwerkt zolang ze hiervoor nodig zijn. Alle gegevens worden fysiek en digitaal bewaard op een veilige plaats. De gegevens worden bewaard overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De Opdrachtgever kan zijn eigen persoonsgegevens inkijken, opvragen en zo nodig laten verbeteren, of zelfs laten wissen om gegronde redenen.

17. De relatie tussen Webcube en de Opdrachtgever wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Geschillen tussen Webcube en de Opdrachtgever zullen uitsluitend behandeld worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt, dan wel het gerechtelijk ressort Antwerpen, afdeling Hasselt. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte:

© 2023 Webcube CommV
Eindhovenlaan 20, 3500 Hasselt
cookie beleid
algemene voorwaarden