Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Webcube CommV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Eindhovenlaan 20, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0768.586.131. Hierna genoemd: Webcube.

1.2 Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Webcube en haar klanten, die bij opdrachtverstrekking erkennen deze te aanvaarden.

1.3 Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder enige verplichting vanwege Webcube. Offertes gelden enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door partijen zijn bevestigd.

2.2 Webcube beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de opdracht aan Webcube heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men handelt in opdracht van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan Webcube. Degene die een opdracht plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.3 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Webcube zijn bevestigd. Na ontvangst van de ondertekende offerte kan een voorschot worden aangerekend op het offertebedrag. Zodra het voorschot door Webcube ontvangen is, worden de werken opgestart of wordt de bestelling geplaatst.

2.4 Overeenkomsten voor webhosting en domeinnaamregistratie worden steeds gesloten voor de duur van één jaar, tenzij anders wordt overeengekomen. Deze overeenkomsten worden verlengd voor opeenvolgende termijnen van één jaar, tenzij ze door één van de partijen worden opgezegd met een schriftelijke kennisgeving uiterlijk één maand voor de afloop van deze termijn Het aantal verlengingen van deze overeenkomsten is beperkt tot 5. Indien partijen langer wensen samen te werken, dient er een nieuwe overeenkomst te worden gesloten.

2.5 Elke annulering van de overeenkomst door een van de partijen dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd tot 30% van de prijs van de bestelling of de aanneming.

2.6 Elke wijziging van een bestelling of een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Webcube, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

2.7 Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden. Elk verzoek tot meerwerk op vraag van de klant kan aanleiding geven tot een bijkomende offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Webcube, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen. Als er een bijkomende offerte wordt opgesteld, dient deze eerst ondertekend te worden alvorens de uitvoering hiervan aan de orde is.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Webcube besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Webcube, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.

Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.2 De klant bezorgt Webcube in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien deze gegevens niet tijdig aan Webcube zijn verstrekt, heeft Webcube het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.3 Indien er voor de klant door Webcube verslagen ontwerpen worden opgesteld, dan heeft de klant het recht om daarbij vragen en opmerkingen te formuleren en onderdelen van het verslag te bespreken. De prijs uit de offerte voorziet een eenmalige aanpassing van het verslag. Indien bijkomende aanpassingen of aanvullingen worden gevraagd door de klant, dan dienen deze te worden vergoed aan een met Webcube af te spreken tarief.

Voor copywriting, redactiewerk, grafische vormgeving, fotografie en video’s en bij uitbreiding voor alle opdrachten die betrekking hebben op de communicatiediensten van Webcube, is er in de offerte of prijsopgave één correctieronde voorzien. Na ontvangst van het ontwerp, heeft de opdrachtgever 10 werkdagen de tijd om opmerkingen te formuleren, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Na het verloop van 10 werkdagen of na het verloop van de afgesproken termijn beschouwt Webcube het ontwerp als definitief. Correcties omvatten wijzigingen op woordniveau en zinsniveau enerzijds en vorm en kleur anderzijds, maar geen ingrijpende wijzigingen op het vlak van inhoud en stijl. Bijkomende correcties of wijzigingen op het vlak van inhoud en stijl worden aangerekend aan een met Webcube af te spreken uurtarief.

3.4 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. Webcube behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.5 Partijen behouden zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van één van de partijen in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, WCO, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij de andere partij of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de partijen,…)

3.6 Indien partijen na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoering of de levering omstandigheden vernemen waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan hebben partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding, daarnaast heeft Webcube het recht om vooruitbetaling of borgstelling te vorderen. 

Artikel 4 – Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de in de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door Webcube. De prijs is vatbaar voor verhoging indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de toezegging van de offerte of prijsopgave en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

Artikel 5 – Betaling

5.1 De facturen van Webcube zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.

5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,00 EUR zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Webcube het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van Webcube, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien Webcube een opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, maatregelen van overheidswege, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, storingen in de dienstverlening van internetproviders, enz., heeft Webcube het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6.2 Indien Webcube bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Webcube gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk te worden gemeld uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen aan Webcube. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door Webcube kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat Webcube de klacht tijdig of terecht acht.

7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Webcube de keuze de gebreken te herstellen conform de offerte/prijsopgave of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3 De schadevergoeding waartoe Webcube op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de offerte/prijsopgave bedragen, tenzij de klant een hogere schade kan aantonen. Webcube kan enkel gehouden worden tot het bedrag van de factuur. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4 Webcube is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. Webcube kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van Webcube is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde, excl. BTW voor de betreffende bestelling.

7.5 Webcube is in elk geval niet aansprakelijk voor:

 • de inhoud, de onjuistheid, de onduidelijkheid of eventuele ondubbelzinnigheid in de teksten van de opdrachtgever, in de brondocumentatie die de opdrachtgever meestuurt als basis voor copywriting of voor eventuele schade die uit het gebruik van deze teksten voortvloeit;
 • schade of moeilijkheden veroorzaakt door computervirussen etc. In geval van beschadiging in de software van de opdrachtgever als gevolg van door Webcube bewerkte bestanden, is Webcube enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid;
 • schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, internet, etc.;
 • klachten betreffende de stijl, de lay-out, de lettergrootte, het lettertype, de presentatie, de leesbaarheid, het formaat van de aangeleverde teksten;
 • de inhoud van de afgeleverde teksten. De opdrachtgever dient de teksten zelf te controleren op fouten en onjuistheden;
 • schade als gevolg van plagiaat in hoofde van de opdrachtgever, die aan Webcube teksten of ontwerpen of afbeeldingen doorstuurt die de auteursrechten van derden kunnen schenden met als doel deze door Webcube te laten gebruiken als basis voor haar communicatiediensten;
 • schade als gevolg van verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, brochures, papieren of andere informatiedragers zoals USB-sticks of dvd’s, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van Webcube voor de uitvoering van een opdracht. De verzending hiervan gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever;
 • het bekomen van het akkoord van de houders van auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingsrechten, merkenrechten, wier merken of afbeeldingen afgebeeld worden;
 • kleurafwijkingen die kunnen ontstaan door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur;
 • het te kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden;
 • onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever. 

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

8.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Webcube. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgeven aan of ter kennis gebracht van derden. Eventuele software en de broncode zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Webcube.  Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gekopieerd of doorgegeven.

8.2 De volle eigendom van intellectuele rechten op de door Webcube verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij Webcube, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

8.3 Webcube is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Privacy

9.1 Door contact op te nemen via de website van Webcube, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. Webcube zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe marketing doeleinden.

Webcube is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

9.2 In bepaalde omstandigheden is Webcube verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Webcube hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien Webcube van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.

9.3 Indien Webcube alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te dragen. In dat geval zal Webcube de nodige inspanningen leveren om de klant hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de klant zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

9.4 De klant heeft het recht om zijn/haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

9.5 Webcube draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

Artikel 10 – Varia en geschillenregeling

10.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Webcube van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

10.2 Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Webcube afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Webcube. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

10.3 Een eventueel in gebreke blijven van Webcube om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

10.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

10.5 In de relatie tussen Webcube en de klant is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door Webcube worden voorgelegd aan de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, onverminderd het recht voor Webcube om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.